LocalNet - абоненту

LocalNet

0(800) 35 04 04
м. Київ, вул. Прирічна 25-а
Договір оферта

Затверджено директором
ТОВ «ЛокалНет»
Любачевський В.С.
«15» березня 2013 р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ПРАВИЛА)
надання послуг доступу до мережі Інтернет
товариством з обмеженою відповідальністю “ЛокалНет”


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:
   Абонент – фізична особа, що уклала з Провайдером договір про надання Послуги.
   Договір – договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет який укладається між Абонентом та Провайдером.
   Додаткові послуги – послуги Провайдера або Контент-провайдерів, які не входять у відповідний Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.
   Інтернет-сайт – Інтернет - ресурс Провайдера з доменною адресою http://www.lan.ua.
   Контент-провайдер – суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Провайдером надає Додаткові послуги Абонентам в Мережі Провайдера, оплату за які Абонент може здійснити зі свого особового рахунку.
   Мережа Провайдера – сукупність майна і споруд зв'язку, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.
   Провайдер – товариство з обмеженою відповідальністю “ЛокалНет”, що надає послуги з доступу до мережі Інтернет. Провайдер включений до реєстру провайдерів, операторів телекомунікацій. Місцезнаходження Провайдера, контактні телефони та e-mail вказані на Інтернет - сайті.
   Послуги – послуги доступу до мережі Інтернет, які надаються Провайдером Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів. Обсяги передачі інформації та максимальна швидкість доступу вказані у Тарифних планах.
   Правила – правила надання послуг доступу до мережі Інтернет товариством з обмеженою відповідальністю “ЛокалНет”.
   Стартовий пакет – скретч-карта для активації послуги. При активації поповнює основний рахунок на вартiсть стартового пакету.
   Особистий кабінет – електронний інтерфейс керування Послугою, доступ до якого Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу.
   Реєстраційні дані - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання абонента, серію та номер паспорта, контактні телефони, а також номер чи інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги.
   Тарифний план – затверджена Провайдером система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг Провайдера.
  2. Правила розроблені та затверджені у відповідності до діючого законодавства України, зокрема закону України “Про телекомунікації” від 18.11.2003р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 9.08.2005р., Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 26.03.2009 р. та рішення НКРЗ № 393 від 11.08.2011р.
  3. Правила регулюють відносини з приводу надання Провайдером Абонентам послуг доступу до мережі Інтернет.
  4. Правила є обов'язковими для виконання Провайдером з моменту їх офіційного оприлюднення на Інтернет - сайті або у засобах масової інформації. Для Абонента Правила є обов'язковими лише з моменту укладення ним Договору. Правила для Абонентів є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених у Правилах.
  5. Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Провайдером шляхом вчинення сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватися оприлюднених Правил. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися Правил, є підписання сторонами акту приймання-передачі при підключенні Послуги. Договір вважається укладеним у момент підписання сторонами вказаного акту приймання-передачі.
  6. Для Абонентів, які до моменту оприлюднення Правил користувалися Послугами, згодою дотримуватися Правил є подальше використання та оплата Послуг Провайдера. З моменту оплати Послуг Провайдеру, що була зроблена після оприлюднення Правил, Договір вважається укладеним.
  7. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою із сторін у порядку, встановленому Правилами. Умови Договору викладені у Правилах та в умовах Тарифних планів для Абонентів, які також повинні бути офіційно оприлюднені на Інтернет -сайті або у засобах масової інформації.
  8. Умови Правил визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства. Правила і Тарифи можуть бути змінені Провайдером з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті або у інших засобах масової інформації. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Правил, такий Абонент зобов'язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Правил. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Правил змінами.
  9. У разі, якщо законодавством України або Договором встановлено норми, які суперечать цим Правилам, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення Договору чи норми законодавства України.

 2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ.
  1. При бажанні споживача отримувати Послугу, він повинен звернутися будь-яким доступним способом до Провайдера з заявкою про підключення і повідомити адресу, за якою споживач бажає підключити Послугу та Тарифний план, за яким споживач бажає отримувати послуги. Розглянувши заявку, Провайдер зв’язується зі споживачем і, у разі наявності технічної можливості надати Послугу, узгоджує час та дату підключення Послуги.
  2. Після закінчення виконання робіт з підключення спеціаліст-монтажник демонструє споживачу наявність доступу до Послуги та надає споживачу на підпис акт приймання-передачі, яким підтверджується наявність доступу до Послуги та її належне підключення.
  3. Перед підписанням акту приймання-передачі споживач повинен пред’явити спеціалісту-монтажнику документ з фотокарткою, що посвідчує особу.
  4. Після підписання акту приймання-передачі (укладення договору) Абонент, отримує доступ до Послуги. Управління Послугою здійснюється за допомогою Особистого кабінету, використовуючи отримані від Провайдера ідентифікатори доступу.

 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА
  1. Абонент зобов'язаний:
   1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, прокладання Провайдером кабелів та здійснення робіт з підключення у домовлений час.
   2. Своєчасно вносити плату за Послуги згідно з встановленим у Правилах або у Договорі порядком розрахунків. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, вона повинна бути здійснена до підключення.
   3. Повідомляти Провайдера про відсутність Послуг з технічних причин.
   4. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі Провайдера чи на функціонування мережевого обладнання Провайдера.
   5. У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов’язаний прийняти таке обладнання і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного тарифного плану.
   6. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені Правилами.
   7. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або майнову відповідальність.
   8. Не використовувати Послугу для надання доступу до мережі Інтернет іншим споживачам.
  2. Абонент має право:
   1. Замовляти у Провайдера або Контент-провайдерів будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний у описі Додаткових послуг.
   2. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Провайдером. Перехід на обслуговування за іншим Тарифним планом Абонент може здійснити за допомогою функцій Особистого кабінету. Замовлення іншого тарифного плану здійснюється на наступний розрахунковий період.
   3. Отримувати від Провайдера інформацію про спожиті Послуги за допомогою Особистого кабінету.
   4. Письмово повідомляти Провайдера про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.
   5. Відмовитися від подальшого користування Послугами Провайдера та розірвати Договір у порядку, визначеному Правилами.
   6. Тимчасово призупинити отримання Послуг за допомогою Особистого кабінету у відповідності до умов та порядку надання такої Додаткової послуги.

 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА
  1. Провайдер зобов'язаний:
   1. Надавати Абоненту Послуги цілодобово згідно діючих граничних нормативних рівнів показників якості. Провайдер зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом трьох днів з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення). Усунення несправностей здійснюється за умови, що у Абонента, який повідомив Провайдера про несправність, на момент повідомлення були кошти на своєму особовому рахунку.
   2. Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.
   3. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет - сайті та/або у Особистому кабінеті, або у інших засобах масової інформації не пізніше, ніж за 7 днів до дня здійснення вищевказаних змін.
   4. На вимогу Абонента надавати інформацію, режим роботи підприємства Провайдера, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Провайдером), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг.
   5. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Провайдера та/або пошкодження Мережі Провайдера протягом 5 робочих днів з моменту отримання повідомлення Абонента про відсутність Послуг. У разі, якщо пошкодження Мережі Провайдера має масштаби впливу більше ніж на один мікрорайон, вказаний строк може бути продовжено максимум до 10 робочих днів.
   6. Замінити Абоненту модем та/або інше телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалося Абоненту) у разі виходу його з ладу. Заміна повинна бути здійснена у 10-денний строк з моменту отримання від Абонента заяви про заміну обладнання. Якщо буде встановлено, що обладнання вийшло з ладу з вини Абонента, Провайдер повинен здійснити заміну обладнання протягом 10 днів з моменту сплати Абонентом вартості несправного обладнання.
   7. Забезпечити Абоненту мінімальний рівень швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку не менше, ніж 1 Мбіт/с, що відповідає показникам якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012 р. № 803 «Про затвердження показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів».
   8. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.
  2. Провайдер має право:
   1. Вносити зміни у Правила шляхом та публікації на Інтернет - сайті і розміщення там же відповідного повідомлення про здійснену зміну Правил.
   2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.
   3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цими Правилами. У разі, якщо Провайдер не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов'язку сплати за надані Послуги. Припинення або обмеження надання послуг може бути здійснене Провайдером без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.
   4. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, попередньо повідомивши про це Абонента не пізніше, ніж за 7 днів у Особистому кабінеті.
   5. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Провайдером, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою.

 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ У МЕРЕЖІ ПРОВАЙДЕРА
  1. У Мережі Провайдера Абонентам можуть надаватися різноманітні Додаткові послуги як самим Провайдером, так і його партнерами та Контент-провайдерами.
  2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.
  3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі відбулося Абонентом випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, що передбачений цією Додатковою послугою, звернутися до Провайдера із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленої Додаткової послуги.
  4. За Додаткові послуги, надані Контент-провайдерами, Провайдер відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдерами, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до Контент-провайдера.
  5. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо інший порядок не встановлений до відповідної Додаткової послуги.
  6. Інформація про Додаткові послуги Провайдера міститься на Інтернет - сайті Провайдера. Інформація про Додаткові послуги Контент-провайдерів містяться на Інтернет - ресурсах Контент-провайдерів.

 6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ
  1. Провайдер тимчасово, на строк до двох місяців, обмежує або припиняє надання послуг Абоненту у кожному з наступних випадків:
   1. При повному використанні Абонентом авансу на своєму особовому рахунку;
   2. При не поповненні рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах.
  2. Після відповідного поповнення Абонентом свого особового абонентського рахунку, Провайдер відновлює надання послуг у повному обсязі.
  3. При користуванні Послугами та Додатковими послугами забороняється:
   1. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Провайдера або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.
   2. Розсилати спам.
   3. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Провайдера та/або програм чи Інтернет - ресурсів будь-яких інших осіб.
   4. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи Інтернет - ресурсів Провайдера або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.
   5. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію, честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, за умови, що такі дії викликають скарги.
   6. Використовувати Послугу для здійснення дій, що порушують авторські чи інші майнові права громадян та організацій.
   7. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

 7. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Тарифи на всі види Послуг (окрім тих, які надаються Контент-провайдерами) встановлюються Провайдером самостійно.
  2. Провайдер має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.
  3. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Провайдер прямо вказав його термін дії. Усі інші є безстроковими.
  4. Тарифні плани та тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Провайдером за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за сім днів до дати такої зміни або скасування.
  5. Абоненти здійснюють оплату Послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних інтернет - систем, банківських установ та іншими вказаними Провайдером способами.
  6. Провайдер має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному плані.
  7. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У такому разі, тарифи на зміну Тарифного плану вказуються в умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).
  8. У разі, якщо абонентська плата (якщо таку передбачає Тарифний план) нараховувалася на час настання перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі Провайдера, вона підлягає перерахуванню за умови, що Абонент повідомить Провайдера про пошкодження.

 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. За неналежне виконання або невиконання умов Правил та/або Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та Правил.
  2. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Провайдером не компенсуються.
  3. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.
  4. У разі втрати, пошкодження або неповернення Абонентом у 10-денний строк з моменту припинення дії договору отриманого від Провайдера комутаційного обладнання, Абонент зобов’язаний відшкодувати Провайдеру вартість втраченого, пошкодженого або простроченого до повернення телекомунікаційного обладнання.
  5. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії на території квартири (приватного житлового будинку). Провайдер несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії поза межами квартири (приватного житлового будинку) Абонента.

 9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Договір може бути розірвано будь-якою зі сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цим розділом або Договором.
  2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:
   1. Незгоди зі зміною Провайдером тарифів. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 днів з моменту коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифів.
   2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Провайдера, за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Провайдера письмово. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання договору.
  3. У випадку, якщо у Абонента, що бажає розірвати Договір, на особовому рахунку залишаються гроші, такий Договір може бути розірваний лише за згодою сторін з обов’язковим підписанням угоди про розірвання, у якій зазначається строк повернення грошей Абоненту після розірвання Договору. Кошти, авансовані при підключенні (за стартовий пакет), підлягають поверненню тільки згідно умов акції «Спробувати легко!» протягом 14 днів з моменту підключення.
  4. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Провайдера у кожному з наступних випадків:
   1. У разі, якщо Абонент протягом 2 місяців з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не поповнив свій особовий рахунок. У такому випадку Провайдер може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки договір вважатиметься припиненим, а кінцеве обладнання Абонента відключеним, у перший день після спливу вказаного 2-місячного строку.
   2. У разі, якщо Провайдер виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Провайдер повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 днів до дати розірвання.
   3. У разі виявлення Провайдером, що приміщення, у якому здійснене підключення Послуги являє собою спеціалізоване, підсобне, офісне приміщення чи приміщення нежитлового фонду.
   4. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п.6.3 або п.3.1 Правил. При цьому Провайдер повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 1 день до розірвання. За своїм розсудом Провайдер може встановити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку, при не усуненні Абонентом вчинюваних порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.
   5. З інших підстав, передбачених у Договорі або законодавстві України.
  5. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.9.4., Провайдер, на власний вибір: письмово, шляхом повідомлення у Особистому кабінеті або іншим чином повідомляє Абонента.
  6. Після розірвання Договору Провайдер може здійснити демонтаж абонентської лінії.
 10. ІНШІ УМОВИ
  1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Провайдера з усною заявою, зателефонувавши у інформаційно-консультаційний центр Провайдера або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім'я та прізвище, а також зворотню адресу. Провайдер, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі, якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчинити певні дії, Провайдер, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.
  2. Спори між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  3. При підключенні Послуг або відновленні їх надання Провайдер не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.
  4. У разі зміни Реєстраційних даних Абонента він зобов’язаний повідомити про це протягом 20 днів.

 11. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА
  Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛокалНет»
  04213 м. Київ, вул. Прирічна, 25а
  IBAN UA36 305299 00000 26002006210301 в ПАТ КБ ПриватБанк м. Києва,
  ЄДРПОУ 37739591
  ІПН 377395926544
  СВ №200022564
  Тел. 221-2828, 221-3838

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ТОВ «ЛокалНет»
В.С. Любачевський
1 лютого 2014р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг цифрового телебачення
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічний договір (Договір) – договір, згідно якого ТОВ «ЛокалНет», в порядку ст. 633 Цивільного кодексу України як ПРОВАЙДЕР програмної послуги зобов'язується надавати Послуги цифрового телебачення кожному АБОНЕНТУ, котрий до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх АБОНЕНТІВ умови надання цих послуг, а АБОНЕНТ зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість. Цей Публічний договір регулює взаємні відносини між ПРОВАЙДЕРОМ та АБОНЕНТОМ у процесі надання Послуг цифрового телебачення.
Провайдер Послуг цифрового телебачення (ПРОВАЙДЕР) – ТОВ «ЛокалНет», який на підставі ліцензії серії НР № 1317-п, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення 16 жовтня 2013 року з терміном дії до 16 жовтня 2023 року, на договірних засадах надає АБОНЕНТАМ можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж.
АБОНЕНТ — споживач (фізична чи юридична особа), яка замовляє та отримує Послуги цифрового телебачення на умовах, передбачених цим ДОГОВОРОМ.
Сторони Договору (СТОРОНИ) — ТОВ «ЛокалНет» з однієї сторони, та АБОНЕНТ (АБОНЕНТИ) з іншої сторони.
Абонентська плата — регулярний платіж, що сплачується АБОНЕНТОМ кожного місяця за отримання Програмних послуг та Послуг цифрового телебачення згідно з Тарифами, встановленими ПРОВАЙДЕРОМ.
Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) — програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих Послуг цифрового телебачення, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним Особистим рахунком абонента.
Акційне підключення — підключення АБОНЕНТА до багатоканальної телемережі за спеціальними акційними тарифами ПРОВАЙДЕРА. Умови акційного підключення, термін дії ДОГОВОРУ, призупинення дії ДОГОВОРУ на обумовлений термін та порядок його дострокового розірвання при акційному підключенні, регулюється Додатком (-ами) про умови проведення акцій.
Акційні тарифи — документ, що містить перелік Послуг цифрового телебачення, які надаються ПРОВАЙДЕРОМ, та їхню вартість на час проведення акції. Акційні тарифи діють протягом періоду, встановленого Додатком (-ами) про умови проведення акцій.
Багатоканальна телемережа (МЕРЕЖА) — телекомунікаційна мережа загального користування, призначена для передавання телепрограм, а також надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, що здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї телерадіопрограми та може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування.
Додаткові послуги — роботи, що виконуються на замовлення АБОНЕНТА у місці надання послуг (налагоджування кінцевого обладнання на прийом програм; ремонт, встановлення або перевірка абонентського кабеля, штекера і т.п.), роботи по прокладанню абонентського кабеля від телеприймача абонента до МЕРЕЖІ та роботи щодо перенесення точки підключення кінцевого обладнання.
Заява-замовлення — документ, у якому АБОНЕНТ вказує своє прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу проживання, паспортні дані (для фізичних осіб) або найменування, юридичну адресу, код ЄДРПОУ, банківські реквізити (для юридичних осіб), Пакет телеканалів, що ним обирається, Місце надання послуг, а також підтверджує, що ознайомлений зі змістом цього ДОГОВОРУ та погоджується з його умовами. Заява-замовлення АБОНЕНТА, погоджена ПРОВАЙДЕРОМ, при умові оплати АБОНЕНТОМ авансу місячної Абонентської плати, є підставою для надання ПРОВАЙДЕРОМ обраної АБОНЕНТОМ Програмної послуги та Послуг цифрового телебачення.
КЛІЄНТ — фізична (юридична) особа, яка за наявності доброї волі і технічних умов може стати АБОНЕНТОМ.
Місце надання послуг — конкретно визначена АБОНЕНТОМ адреса, за якою він бажає отримувати Програмну послугу та Послуги цифрового телебачення. Місце надання послуг особисто визначається АБОНЕНТОМ у наряді-замовленні. ДОГОВІР укладається з АБОНЕНТОМ/КЛІЄНТОМ за умови, що він є власником, наймачем чи орендарем приміщення (квартири, будинку тощо), де бажає отримувати Послуги цифрового телебачення.
Особовий рахунок абонента (ОР) — персональний рахунок АБОНЕНТА, на якому проводиться кількісний та вартісний облік усіх спожитих АБОНЕНТОМ послуг, а також складається список платежів АБОНЕНТА за весь період надання йому послуг.
Пакет телеканалів (Пакет) — визначений перелік телеканалів, який викладено у Додатку №1 до даного ДОГОВОРУ.
Програмна послуга — послуга з формування Пакету(-ів) телеканалів.
Послуги цифрового телебачення — послуги із забезпечення АБОНЕНТАМ можливості перегляду Програмної послуги на договірних засадах.
Розрахунковий період — період, за який здійснюється нарахування Абонентської плати. Перший Розрахунковий період починається з дати підключення до МЕРЕЖІ. Надалі нарахування Абонентської плати здійснюється з першого числа місяця, наступного за звітним місяцем.
Тарифи — документ, що містить перелік Послуг цифрового телебачення, які надаються ПРОВАЙДЕРОМ, та їхню вартість. Тарифи встановлюються (змінюються) ПРОВАЙДЕРОМ в односторонньому порядку та доводяться до відома АБОНЕНТА в порядку, передбаченому цим ДОГОВОРОМ. При затвердженні нових Тарифів попередні втрачають свою силу.
Універсальна програмна послуга – обов'язкове забезпечення АБОНЕНТАМ можливості перегляду пакету програм у складі програм телерадіоорганізацій, які відповідно до ліцензій здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування відповідної Багатоканальної телемережі, за винятком випадків застосування АБОНЕНТАМИ індивідуальних приймальних приладів або систем. Перелік програм Універсальної програмної послуги, що затверджений рішенням Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 14 червня 2006 року № 485, та визначається Додатком №1 до цього Публічного договору та є його невід'ємною частиною.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОВАЙДЕР на платній основі забезпечує підключення АБОНЕНТА/КЛІЄНТА до МЕРЕЖІ за Місцем надання послуг, визначеним АБОНЕНТОМ, забезпечує її технічне обслуговування та доступ до сигналу для отримання Послуг цифрового телебачення, а також формує Пакети телеканалів з метою подальшого забезпечення до них доступу АБОНЕНТА, контролює передачу телевізійного сигналу сформованого Пакету до входу в МЕРЕЖУ на Території, де ПРОВАЙДЕР надає Послуги цифрового телебачення, а АБОНЕНТ своєчасно та у повному обсязі оплачує надані йому послуги.
1.2. Послуги, надання яких згідно з даним ДОГОВОРОМ забезпечується ПРОВАЙДЕРОМ, надаються на рівні показників якості та технічних параметрів надання телекомунікаційних послуг (Послуг цифрового телебачення), встановлених чинним законодавством України, у відповідності до Закону України „Про телекомунікації” та „Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 720.
1.3. Територія, на якій ПРОВАЙДЕР забезпечує надання Послуг цифрового телебачення згідно з цим ДОГОВОРОМ, зазначена в Додатку №3 до даного ДОГОВОРУ.


2. СПОЖИВАЧІ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ АБОНЕНТА

2.1. ПРОВАЙДЕР надає Послуги цифрового телебачення тільки АБОНЕНТАМ.
2.2. АБОНЕНТ є кінцевим користувачем і не має права демонстрації, розповсюдження прийнятого телевізійного сигналу за межами Місця надання послуг. АБОНЕНТ може мати декілька Місць надання послуг, на кожне з яких оформляється окрема Заява-замовлення.
2.3. АБОНЕНТ або КЛІЄНТ особисто подає заяву про надання Програмної послуги та/чи Послуг цифрового телебачення та/чи Додаткових послуг до Пункту прийому абонентів ПРОВАЙДЕРА. Заява-замовлення, погоджена з ПРОВАЙДЕРОМ, сплачена авансом за один місяць Абонентська плата та оплата Тарифу за підключення (у випадку Акційного підключення — оплата Акційного тарифу) є підставою для надання АБОНЕНТУ Програмної послуги та Послуг цифрового телебачення, які він замовив. Замовлені Програмна послуга та Послуга цифрового телебачення розпочинають надаватись протягом місяця з моменту оплати авансом Абонентської плати та відповідного Тарифу за підключення, та узгодженої заявки з диспетчером.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

3.1. Надання ПРОВАЙДЕРОМ Програмної послуги та Послуг цифрового телебачення у повному обсязі здійснюється після підключення АБОНЕНТА до МЕРЕЖІ.
3.2. АБОНЕНТАМ забезпечується можливість перегляду виключно телеканалів, що входять в Пакет, обраний АБОНЕНТОМ.
3.3. ПРОВАЙДЕРОМ забезпечується доступ АБОНЕНТАМ з використанням цифрового обладнання до Пакетів, які викладено у Додатку №1 до Публічного договору;
Вповноважені ПРОВАЙДЕРОМ особи демонструють працездатність комплекту обладнання, і після підключення до МЕРЕЖІ АБОНЕНТ підписує наряд виконаних робіт і акт прийому-передачі комплекту обладнання для прийому цифрового телебачення, якщо обладнання надається в оренду. Працездатність і наявність пошкоджень комплекту обладнання також перевіряють при відключені АБОНЕНТА від МЕРЕЖІ ;
3.4.3. Зарахованих грошових коштів на особистому рахунку АБОНЕНТА має бути достатньо для надання Послуг. Доступ до Пакетів здійснюється відповідно до розміру сплати АБОНЕНТА за Послуги цифрового телебачення. Обсягу коштів на рахунку повинно бути достатньо для сплати оренди або відстрочки платежу за комплект обладнання і цифрову послугу.
Якщо коштів на рахунку не достатньо, ПРОВАЙДЕР припиняє постачання послуги АБОНЕНТУ.
3.5. АБОНЕНТ зобов’язується самостійно проводити дії, які направлені на контролювання перегляду програм з обмеженим доступом особам, які не досягли 21 року. ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у випадку доступу до перегляду таких телепрограм неповнолітніми особами. АБОНЕНТ гарантує, що, обираючи Пакет, який має в наявності програми з обмеженим доступом, керується власним бажанням і не матиме претензій до ПРОВАЙДЕРА за зміст програм з обмеженим доступом.
3.6. При підключенні до послуги цифрового телебачення АБОНЕНТ отримує у ПРОВАЙДЕРА пароль доступ до автоматизованої системи обліку спожитих послуг.
3.7. Формування ПРОВАЙДЕРОМ Пакетів телеканалів здійснюється на підставі укладених з правовласниками телеканалів договорів та Програмної концепції, затвердженої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. У випадку відсутності або закінчення терміну дії договору з правовласником певного телеканалу, ПРОВАЙДЕР виключає цей телеканал із переліку телеканалів, котрі входять у Пакет, до моменту укладення відповідного договору.
3.8. Часова схема надання ПРОВАЙДЕРОМ Програмної послуги за умови дотримання АБОНЕНТОМ умов ДОГОВОРУ – цілодобово.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРОВАЙДЕРА ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. ПРОВАЙДЕР зобов'язаний :
4.1.1. Здійснити підключення пристрою АБОНЕНТА до МЕРЕЖІ при умові здійснення АБОНЕНТОМ попередньої оплати Тарифу за підключення.
4.1.2. Забезпечити якісне виконання робіт з підключення АБОНЕНТА до МЕРЕЖІ, отримання Послуг цифрового телебачення та інших послуг згідно з діючими положеннями та нормативними документами.
4.1.3. Забезпечувати справний стан обладнання та елементів МЕРЕЖІ відповідно до технічних норм, проводити технічне обслуговування МЕРЕЖІ.
4.1.4. Забезпечувати якість Послуг цифрового телебачення відповідно до вимог, встановлених нормативними документами.
4.1.5. Усувати пошкодження в роботі МЕРЕЖІ, що призвели до припинення надання Послуг цифрового телебачення за зверненням АБОНЕНТА, якщо такі виникли не з його вини, за рахунок ПРОВАЙДЕРА у терміни :
- повної відсутності сигналу – протягом (однієї) доби з дня отримання звернення;
- відсутності сигналу чи погіршення якості сигналу окремих телеканалів – протягом 2 (двох) діб з дня отримання звернення.
4.1.6. Працівники ПРОВАЙДЕРА, направлені за зверненням АБОНЕНТА для усунення пошкодження в роботі МЕРЕЖІ та/або з інших причин, що виникають з цього ДОГОВОРУ, повинні мати в наявності посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою відповідно ПРОВАЙДЕРА, та зобов'язані пред'явити посвідчення АБОНЕНТУ.
4.1.7. Усувати пошкодження, які виникли з вини АБОНЕНТА, за рахунок АБОНЕНТА в узгоджений з ним термін після проведення АБОНЕНТОМ попередньої оплати.
4.1.8. Не пізніше, ніж за 7 (сім) днів інформувати АБОНЕНТА про зміну діючих Тарифів на Послуги, зокрема розміру Абонентської плати, шляхом публікації у засобах масової інформації, розміщення об`яв на пунктах прийому платежів або іншим способом (через МЕРЕЖУ включно).
4.1.9. Доводити до відома АБОНЕНТА інформацію про зміни в переліку телевізійних каналів, які входять в пакети, шляхом публікації у засобах масової інформації, розміщення об`яв на пунктах прийому платежів або іншим способом (через МЕРЕЖУ включно). Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від ПРОВАЙДЕРА і не можуть бути ним передбачені.
4.1.10. Забезпечувати правильність застосування Тарифів.
4.1.11. Об’єктивно інформувати АБОНЕНТА про Послуги цифрового телебачення та умови їх надання.
4.1.12. Проводити перерахунок Абонентської плати за зверненням АБОНЕНТА, якщо перерва у наданні Послуг цифрового телебачення з вини ПРОВАЙДЕРА триває протягом 3 (трьох) і більше діб.
4.1.13. Мати Книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу АБОНЕНТА. Розглядати скарги та заяви АБОНЕНТА в термін, передбачений чинним законодавством України, та інформувати АБОНЕНТА про результати розгляду.
4.1.14. Інформувати АБОНЕНТА через МЕРЕЖУ про всі планові та позапланові роботи, які проводить ПРОВАЙДЕР, та які спричиняють перерву у наданні Послуг цифрового телебачення понад 24 години.
4.1.15. Надавати АБОНЕНТУ або КЛІЄНТУ інформацію про Тарифи на Послуги цифрового телебачення, умови укладання даного ДОГОВОРУ, нормативні документи, які регламентують надання вказаних послуг.
4.1.16. Приймати та реєструвати звернення АБОНЕНТІВ через диспетчерську службу, зокрема, про неякісне надання Послуг цифрового телебачення або їх відсутність.
4.1.17. Вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.
4.1.18. Надавати на прохання АБОНЕНТА Додаткові послуги, пов’язані з даним ДОГОВОРОМ, з оплатою цих Додаткових послуг АБОНЕНТОМ згідно з діючими Тарифами.
4.2. ПРОВАЙДЕР має право:
4.2.1. У разі невиконання АБОНЕНТОМ своїх обов’язків, передбачених цим ДОГОВОРОМ, розірвати даний ДОГОВІР .
4.2.2. Змінювати Тарифи на Послуги цифрового телебачення та Додаткові послуги з попередженням про це АБОНЕНТА у порядку, передбаченому п. 4.1.8. цього ДОГОВОРУ, в тому числі в залежності від зміни цін на матеріали, енергоресурси, послуги інших організацій та з інших об'єктивних і незалежних від ПРОВАЙДЕРА причин.
4.2.3. Змінювати перелік телевізійних каналів, що входять до Пакету телеканалів, повідомивши про це АБОНЕНТА у порядку, передбаченому п. 4.1.9. цього ДОГОВОРУ.
4.2.4. Припиняти надання Послуг цифрового телебачення на час проведення профілактичних робіт. Сумарний час припинення надання послуг не повинен перевищувати 3 (трьох) діб на місяць.
4.2.5. Відключати АБОНЕНТА від МЕРЕЖІ без додаткового попередження в разі несплати, несвоєчасної або неповної (згідно з діючими Тарифами) оплати АБОНЕНТОМ наданих йому послуг. Повторне підключення до МЕРЕЖІ здійснюється після повного погашення заборгованості.
4.2.6. З технічних причин замінити окремі телеканали на інші.
4.2.7. Відмовити АБОНЕНТУ в подальшому наданні послуг при виявленні порушень АБОНЕНТОМ правил експлуатації та користування МЕРЕЖЕЮ або грубих порушень умов цього Договору, якщо це спричинило або може спричинити шкоду ПРОВАЙДЕРУ та/чи іншим АБОНЕНТАМ.
4.2.8. Скоротити перелік телеканалів або припинити (призупинити) надання Послуг цифрового телебачення у відповідності до чинного законодавства України.
4.2.9. Не підключати та/або відключити підключене до МЕРЕЖІ кінцеве обладнання АБОНЕНТА у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АБОНЕНТА

5.1. АБОНЕНТ зобов'язаний:
5.1.1. Своєчасно, в повному обсязі оплачувати вартість підключення, отриманих Послуг цифрового телебачення та інших послуг.
5.1.2. Надавати на вимогу уповноважених представників ПРОВАЙДЕРА відповідні розрахункові документи, що підтверджують оплату АБОНЕНТОМ отриманих послуг.
5.1.3. Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати.
5.1.4. Ознайомитися з даним ДОГОВОРОМ та належним чином виконувати його умови та вимоги.
5.1.5. У разі необхідності, не перешкоджати та надавати вільний доступ до Місця надання послуг працівникам ПРОВАЙДЕРА з метою перевірки якості сигналу, проведення ремонтних, профілактичних та інших робіт.
5.1.6. Дотримуватись, умов користування та експлуатації МЕРЕЖЕЮ: не підключатися самовільно або не підключати третіх осіб до МЕРЕЖІ, не проводити самовільно роботи з ремонту, перенесення, розгалуження МЕРЕЖІ, які можуть призвести до пошкодження обладнання, кабелів, розподільчих пристроїв, погіршення якості сигналу та інших недоліків в роботі МЕРЕЖІ, а також спричинити незручності або шкоду ПРОВАЙДЕРУ та/чи іншим АБОНЕНТАМ, не підключати до МЕРЕЖІ пристрої, які випромінюють завади.
5.1.7. Своєчасно інформувати ПРОВАЙДЕРА про недоліки в роботі МЕРЕЖІ, які впливають на якість послуг та які зачіпають інтереси АБОНЕНТА.
5.1.8. Повідомляти ПРОВАЙДЕРА письмовою заявою не менше ніж за 2(два) календарних дні про відмову від отримання Послуг цифрового телебачення, або призупинення на визначений термін дії ДОГОВОРУ з певних причин та обставин (ремонт, тимчасовий від’їзд тощо), або переоформлення ДОГОВОРУ.
У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови і обмеження щодо дострокового розірвання ДОГОВОРУ, які визначаються Додатком (-ами) до даного ДОГОВОРУ про умови проведення акцій.
5.1.9. Періодично проводити звірки в розрахунках з ПРОВАЙДЕРОМ щодо оплати послуг з метою запобігання можливих подальших непорозумінь.
5.1.10. У випадку розірвання ДОГОВОРУ сплатити існуючу заборгованість, якщо така була, протягом 3 (трьох) днів з дати припинення дії ДОГОВОРУ.
5.1.11. Не використовувати кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
5.1.12. Повідомляти, у тому числі письмово, ПРОВАЙДЕРА на його запит про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг цифрового телебачення.
5.1.13. Повідомляти ПРОВАЙДЕРА письмовою заявою у місячний термін про зміну своїх реквізитів, які містяться в Заяві-замовленні.
5.2. АБОНЕНТ має право:
5.2.1. Змінити, відповідно до своїх інтересів, Пакет телеканалів з числа запропонованих ПРОВАЙДЕРОМ, зробивши заявку по телефону в диспетчерську службу .
У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо зміни Пакету телеканалів, які регулюються Додатком (-ами) до ДОГОВОРУ про умови проведення акцій.
5.2.2. Отримувати вичерпну інформацію про поточний стан свого ОР.
5.2.3. Отримувати від ПРОВАЙДЕРА інформацію про Послуги цифрового телебачення та умови їх надання.
5.2.4. Отримувати від ПРОВАЙДЕРА Послуги цифрового телебачення, що замовлені АБОНЕНТОМ, у порядку, передбаченому цим ДОГОВОРОМ.
5.2.5. Безкоштовно отримувати від ПРОВАЙДЕРА вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг цифрового телебачення.
5.2.6. Розірвати ДОГОВІР у разі відсутності потреби в Послугах цифрового телебачення або невиконання ПРОВАЙДЕРОМ зобов'язань, передбачених даним ДОГОВОРОМ, у порядку, передбаченому п. 5.1.8 ДОГОВОРУ.
5.2.7. Призупинити на обумовлений термін дію ДОГОВОРУ, повідомивши про це письмово ПРОВАЙДЕРА у термін не менше як за 2(два) календарних дні до початкової дати призупинення дії ДОГОВОРУ.
У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо призупинення дії ДОГОВОРУ на обумовлений термін, які регулюються Додатком (-ами) до ДОГОВОРУ про умови проведення акцій.
5.2.8. Оскаржувати неправомірні дії працівників ПРОВАЙДЕРА згідно з чинним законодавством України.
5.2.9. Подавати звернення про неякісне надання Послуг цифрового телебачення або їхню відсутність, зателефонувавши до диспетчерської служби ПРОВАЙДЕРА (Пункт прийому абонентів) або у письмовій формі, надіславши відповідне звернення на адресу ПРОВАЙДЕРА.
5.2.10. Оскаржувати дії працівників та посадових осіб ПРОВАЙДЕРА в разі порушення ними прав АБОНЕНТА шляхом звернення до адміністрації ПРОВАЙДЕРА та оскаржувати неправомірні дії ПРОВАЙДЕРА у відповідності до чинного законодавства України.
5.2.11. За окремою домовленістю СТОРІН, отримувати Додаткові послуги у відповідності до переліку, визначеного у Додатку №2 даного ДОГОВОРУ.
5.2.12. Вимагати повернення ПРОВАЙДЕРОМ невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг цифрового телебачення, замовлених відповідно до даного ДОГОВОРУ, які ще не виконані, у випадках і в порядку, визначених чинним законодавством України.
5.2.13. Вимагати відшкодування збитків, заподіяних в наслідок невиконання чи неналежного виконання ПРОВАЙДЕРОМ обов'язків, передбачених ДОГОВОРОМ або чинним законодавством України.
5.2.14. Переоформити даний ДОГОВІР на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.
У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо переоформлення ДОГОВОРУ на ім’я одного з членів сім’ї АБОНЕНТА чи зміни Пакету телеканалів, які регулюються Додатком (-ами) до ДОГОВОРУ про умови проведення акцій.
5.3. Приєднавшись до даного ДОГОВОРУ (після оформлення Заяви-замовлення та оплати Абонентської плати) АБОНЕНТ тим самим надає згоду на використання у разі необхідності приміщень загального користування (споруд, будівель, нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку), механічного, електричного, сантехнічного та іншого обладнання за межами або в межах Місця надання послуг

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Абонентська плата встановлюється відповідно до Тарифів, що діють на момент надання послуг, і може змінюватися ПРОВАЙДЕРОМ у зв'язку зі змінами законодавства, рішеннями органів державної влади, кон'юнктурою ринку тощо.
6.2. ПРОВАЙДЕР у відповідності з нормативними документами доручає проводити приймання оплати вартості послуг іншим організаціям та установам (відділенням зв'язку, відділенням Ощадбанку, комерційним банкам тощо), з якими укладені відповідні договори. ПРОВАЙДЕР додатково інформує АБОНЕНТА про перелік та місцезнаходження (адреси) пунктів прийому платежів.
6.3. Для одержання Послуг телебачення АБОНЕНТ проводить оплату авансом до моменту надання замовлених послуг.
6.4. Первинна оплата за Послуги цифрового телебачення здійснюється протягом 5 (п'яти) днів з дати оформлення Заяви-замовлення на їх надання.
6.5.Усі додаткові послуги виконуються за окремими заявами АБОНЕНТА та за його рахунок
відповідно до Тарифів, встановлених ПРОВАЙДЕРОМ на момент надання таких послуг. За результатами надання Додаткових послуг СТОРОНИ підписують Акт виконаних робіт.
6.6. Припинення надання Послуг цифрового телебачення та розірвання ДОГОВОРУ не звільняють АБОНЕНТА від оплати вже отриманих ним послуг.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЗАЯВАМИ АБОНЕНТІВ
7.1. АБОНЕНТ має право подавати ПРОВАЙДЕРУ звернення (пропозицію, заяву, скаргу) щодо надання Послуг цифрового телебачення. Звернення подаються у формі, передбаченій чинним законодавством України.
7.2. АБОНЕНТ подає звернення, зателефонувавши до диспетчерської служби ПРОВАЙДЕРА (Пункт прийому абонентів) або у письмовій формі, надіславши відповідне звернення на адресу ПРОВАЙДЕРА.
7.3. ПРОВАЙДЕР зобов'язаний розглядати письмове звернення АБОНЕНТА в терміни, передбачені чинним законодавством України, та надати АБОНЕНТУ, котрий звернувся у письмовій формі, письмову відповідь або безпосередньо переговорив з Абонентом (зателефонувати т.і.) про зазначеними результатами розгляду даного звернення.
7.4. В разі потреби у замовленні інших Послуг цифрового телебачення, АБОНЕНТ повинен зробити відповідну письмову заяву безпосередньо у Пункті прийому абонентів або через автоматизовану систему обліку послуг. Для зручності АБОНЕНТ може зробити попередню заяву, зателефонувавши до диспетчерської служби.
Заяви АБОНЕНТА приймаються ПРОВАЙДЕРОМ лише за наявності паспорту (для фізичних осіб) чи за наявності офіційного листа, підписаного керівником і завіреного печаткою, відповідних реєстраційних та установчих документів (для юридичних осіб).
7.5. Заяви АБОНЕНТА, пов'язані з відмовою від користування Послугами цифрового телебачення, призупинення дії ДОГОВОРУ на обумовлений термін або розірванням ДОГОВОРУ, оформляються у письмовій формі та вручаються представнику ПРОВАЙДЕРА під розписку або надсилаються поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
7.6. Претензії АБОНЕНТІВ щодо якості наданих Послуг цифрового телебачення приймаються протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення подібних обставин.
7.7. Претензії АБОНЕНТІВ стосовно обсягів наданих Послуг цифрового телебачення та щодо взаємних розрахунків приймаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.
7.8. Диспетчерська служба ПРОВАЙДЕРА має багатоканальний телефон (044) 221–28–28, час роботи диспетчерської служби з абонентами - з понеділка по суботу, з 9:00г. до 20:00г.
7.9. Пункт прийому абонентів та адреса для кореспонденції знаходиться: м. Київ, вул. Прирічна 25а індекс 04213 тел.(044) 221-2828
7.10. Згідно з чинним законодавством України АБОНЕНТ може звертатись до Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22 та 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, тел./факс: 044-278-97-93, e-mail: office@nkrz.gov.ua) та Державної інспекції зв'язку (03179, м. Київ, просп. Перемоги, 15-й км).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. ПРОВАЙДЕР несе перед АБОНЕНТОМ відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.
8.2. ПРОВАЙДЕР не несе будь-якої відповідальності перед АБОНЕНТОМ за неякісне надання Послуг цифрового телебачення у випадках:
— невідповідності технічного стану абонентського обладнання встановленим нормам;
— неякісної трансляції, перешкод під час прийому телевізійного сигналу, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку тощо;
— несанкціонованого втручання у роботу МЕРЕЖІ або пошкодження абонентського кабелю;
— пошкодження приймального пристрою АБОНЕНТА;
— настання інших причин, на усунення яких ПРОВАЙДЕР не має можливості впливати, в тому числі тимчасового відключення електроенергії.
8.3. АБОНЕНТ несе відповідальність перед ПРОВАЙДЕРОМ за несвоєчасну сплату Абонентської плати чи несвоєчасну оплату за Додаткові послуги у вигляді пені в розмірі облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день протермінування.
8.4. ПРОВАЙДЕР має право стягувати суму заборгованості у судовому порядку. Всі витрати, пов’язані зі стягненням заборгованості в судовому порядку, покладаються на АБОНЕНТА.
8.5. ПРОВАЙДЕР забезпечує відповідний захист персональної інформації про АБОНЕНТА та її нерозповсюдження згідно з вимогами чинного законодавства України.
8.6. У випадку порушення ПРОВАЙДЕРОМ п. 4.1.5., за результатами місяця, Абонентська плата, сплачена АБОНЕНТОМ авансом, перераховується у залік платежів наступного місяця за весь час перевищення терміну з усунення пошкоджень.
8.7. ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за зміни у режимах мовлення, які запроваджуються правовласниками телеканалів.
8.8. ПРОВАЙДЕР не несе матеріальної відповідальності перед АБОНЕНТОМ за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків згідно з цим ДОГОВОРОМ внаслідок настання форс-мажорних обставин, таких, як дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, воєнні дії, страйки, аварії, катастрофи, саботаж, громадські заворушення, диверсії та ін.), банкрутство телеканалу, відкликання чи відсутність необхідних ліцензій та/чи дозволів уповноваженими на те державними органами, відсутність прав на представлення інтересів, відсутність технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміна кон'юнктури ринків, зміна напрямків діяльності ПРОВАЙДЕРА або з вини АБОНЕНТА.
8.9. При пошкодженні, яке виникло з вини АБОНЕНТА, АБОНЕНТ сплачує вартість робіт з ремонту та відновлення функціонування МЕРЕЖІ в повному розмірі, згідно з кошторисом.
8.10. Припинення надання послуг та розірвання цього ДОГОВОРУ не звільняє АБОНЕНТА від оплати за раніше надані йому послуги.
8.11. У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо дострокового розірвання, призупинення терміну дії ДОГОВОРУ, які визначаються та регулюються Додатком (-ами) до ДОГОВОРУ про умови проведення акцій.
9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. ДОГОВІР набирає чинності ( для нових АБОНЕНТІВ) з дня оформлення та погодження ПРОВАЙДЕРОМ Заяви-замовлення, оплати Абонентської плати авансом за перший Розрахунковий період та оплати Тарифу за підключення.
Для усіх АБОНЕНТІВ, які перебувають з ПРОВАЙДЕРОМ у договірних відносинах щодо надання Послуг цифрового телебачення, цей ДОГОВІР набирає чинності з 7 лютого 2014 року. Після набрання чинності цього ДОГОВОРУ усі попередні ДОГОВОРИ, що були укладені між АБОНЕНТОМ та ПРОВАЙДЕРОМ щодо надання Послуг цифрового телебачення втрачають чинність.
9.2. ДОГОВІР є таким, що укладений на невизначений термін і діє до моменту його розірвання.
У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо терміну дії ДОГОВОРУ, які визначаються Додатком (-ами) до даного ДОГОВОРУ про умови проведення акцій.
9.3. АБОНЕНТ або ПРОВАЙДЕР мають право розірвати даний ДОГОВІР в односторонньому порядку за умов невиконання положень ДОГОВОРУ однією зі СТОРІН, за відсутності потреби АБОНЕНТА у Послугах цифрового телебачення або неможливості надання ПРОВАЙДЕРОМ таких послуг у порядку, визначеному цим ДОГОВОРОМ, попередивши за 30 ( тридцять) календарних днів.
9.4. При розірванні даного ДОГОВОРУ ПРОВАЙДЕР припиняє надання Послуг цифрового телебачення. Після закінчення календарного місяця СТОРОНИ проводять остаточний взаєморозрахунок, після чого ДОГОВІР вважається розірваним.
9.5. ДОГОВІР вважається автоматично розірваним з моменту позбавлення ПРОВАЙДЕРА ліцензії виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, згаданої у розділі „Терміни та визначення” цього ДОГОВОРУ.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. ПРОВАЙДЕР має право вносити зміни (доповнення) до ДОГОВОРУ, про що інформує АБОНЕНТА в засобах масової інформації та/або у пунктах прийому АБОНЕНТІВ та платежів(ТОВ «ЛокалНет»).
10.2. З повним текстом даного ДОГОВОРУ АБОНЕНТ може ознайомитись у пункті прийому АБОНЕНТІВ.
10.3. Із чинним законодавством України у галузі телекомунікацій та законодавством, що регулює даний ДОГОВІР, АБОНЕНТ може ознайомитись у пункті прийому АБОНЕНТІВ.
10.4. Всі спори, непорозуміння та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні, зміні чи розірванні даного ДОГОВОРУ або у зв’язку із ним, будуть, по можливості, вирішуватись шляхом переговорів між СТОРОНАМИ. У випадку, коли СТОРОНИ не досягнуть згоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду у відповідності до чинного законодавства України.
10.5. Додатки до даного ДОГОВОРУ є його невід’ємними частинами.
10.6. АБОНЕНТ визнає, що він був ознайомлений з умовами ДОГОВОРУ, а також нормативно-правовими актами, які стосуються цього ДОГОВОРУ та діяльності у сфері надання телекомунікаційних послуг, зокрема включаючи, але не обмежуючись: з Законом України „Про Телекомунікації”, „Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 720.
10.7. Назва розділів ДОГОВОРУ та нумерація пунктів зроблені для зручності.
10.8. Права та обов’язки СТОРІН згідно з даним ДОГОВОРОМ визначаються з усього тексту ДОГОВОРУ.

11. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛокалНет»
04213 м. Київ, вул. Прирічна, 25а
IBAN UA36 305299 00000 26002006210301 в ПАТ КБ ПриватБанк м. Києва,
ЄДРПОУ 37739591
ІПН 377395926544
СВ №200022564
Тел. 221-2828, 221-3838